• AL 90 JAAR SAMEN STERK AL 90 JAAR SAMEN STERK
 • Jouw lidmaatschap bij MASV – de voorwaarden

  Met het aangaan van het lidmaatschap bij MASV stem je in met onderstaande lidmaatschap voorwaarden. Deze voorwaarden komen voor een groot gedeelte voort uit onze statuten welke op aanvraag in te zien zijn.

  A. Aanmelden

  A1. Aanmelden doe je via de website van MASV. Je kunt je aanmelden als spelend lid of als steunend lid.

  A2. Aanmelden betekent niet dat je automatisch ingeschreven lid bent.

  A3. Na je aanmelding wordt dit in behandeling genomen door de club. In het geval van senioren voetbal word dit gedaan door de wedstrijdsecretaris en in het geval van jeugdvoetbal door het jeugdbestuur. Er wordt altijd contact met je opgenomen om je wensen en de mogelijkheden te bespreken. Vaak word je een kosteloze proeftrainingen aangeboden, als er niet direct een plek vrij is in een team. We kunnen zo goed met elkaar kennismaken en kijken in hoeverre onze verwachtingen bij elkaar passen.

  A4. Zodra je in een team wordt ingedeeld is de aanvraag voltooid en ben je lid van MASV en bij de KNVB ingeschreven. Vanaf dat moment ben je het inschrijfgeld en de contributie verschuldigd.

  B. Aangaan van het lidmaatschap

  B1. Je kunt pas lid worden wanneer je alle gevraagd informatie van het aanmeldformulier via de website hebt aangeleverd. Dat betekent dus onder andere: de bankgegevens, een automatisch incasso machtiging of een kopie van de Gelrepas.

  B2. Als je lid wordt, dan word je dat voor de duur van een heel seizoen. Deze loopt van juli tot juli het volgende jaar.

  B3. Je bent voor een heel seizoen contributie verschuldigd ook als je tussentijds besluit je over te schrijven naar een andere club.

  B4. De inschrijfkosten bedragen eenmalig €25,-.  Dit zijn administratiekosten en tevens wordt hiervoor de benodigde kleding ter beschikking gesteld.

  C. Contributie

  C1. Voor het lidmaatschap van de vereniging is contributie verschuldigd als bedoeld in artikel 8 van de statuten. 

  Hiervoor:

  • Draagt de vereniging zorg voor het georganiseerd voetballen onder de reglementen van de KNVB;
  • Zorgt de vereniging ervoor dat leden ook tevens KNVB lid zijn;
  • Verstrekt de vereniging de benodigde trainings- en wedstrijdkleding aan de spelende leden van de club. Het wedstrijdtenue  bestaat uit een shirt, broek en kousen. De trainingskleding bestaat uit een trainingspak (broek en jack) en een poloshirt.
  • Zijn de leden tijdens georganiseerde verenigingsactiviteiten aanvullend verzekerd voor aansprakelijkheid tegenover derden. Verzekerd volgens de aansprakelijkheidsverzekering van de KNVB zijn:

  -        geregistreerde leden van verzekeringnemer, zoals senioren, junioren, pupillen, consuls, bestuurs- en commissieleden, vrijwilligers en dergelijke.

  -        niet geregistreerde leden, echter uitsluitend personen die deelnemen aan de door verzekeringnemer georganiseerde schoolvoetbalwedstrijden, bedrijfs- en zomeravondwedstrijden en trainingen, alsmede vrijwilligers en functionarissen.

  -        KNVB geregistreerde scheidsrechters en grensrechters van de amateursectie van verzekeringnemer.

  D. Gelrepas

  Met een GelrePas kun je gratis of met korting meedoen aan allerlei activiteiten. Op deze persoonsgebonden pas staat een tegoed (geld). Dit tegoed is te besteden aan sport, cultuur en andere activiteiten binnen het GelrePasprogramma. Ook kun je met de GelrePas kortingen krijgen op activiteiten of u kunt soms zelfs gratis meedoen. Kijk voor de voorwaarden en actuele aanbiedingen op www.gelrepas.nl.

  E. Procedure van betaling

  E1. Je kunt de contributie per jaar of per maand voldoen.

  E2. De contributie geschiedt per automatische incasso. In uitzonderlijke gevallen kan er contant worden betaald, maar dan is zes maanden vooruitbetaling verplicht.

  E3. Voor Gelrepashouder geldt dat de contributie bij aanvang van het lidmaatschap en/of de start van het seizoen in zijn geheel voldaan moet zijn.

  E4. Leden die alleen trainen en dus geen wedstrijd spelen, betalen de helft van de contributie voor een jaar. Dit geld niet voor nieuwe leden, die nog niet ingedeeld zijn.

  E5. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie (stat. Artikel 8 lid 2).

  E6. De contributiebedragen zijn als volgt ingedeeld:

  Indeling

  Per jaar

  Per maand

  Kabouters

  € 100,00

  € 10,00

  Pupillen

  € 276,00

  € 23,00

  Junioren

  € 276,00

  € 23,00

  Senioren

  € 300,00

  € 25,00

  35+

  € 120,00

  € 10,00

  Ondersteunend lid

  €   60,00

  €   5,00

   

  E7. Op voorstel van het algemeen bestuur kan op grond van stat. Artikel 8 lid 1 aan de algemene ledenvergadering een wijziging van de bedragen genoemd onder punt E6 van dit artikel ter goedkeuring worden voorgelegd.

  F. Gevolgen lidmaatschap bij niet-betaling

  F1. Op grond van statuten Artikel 6 lid 1 is strafbaar zijn een zodanig handelen of nalaten in strijd met de wet, de statuten, reglementen of besluiten van bestuur en commissies en of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

  F2. In geval betaling van de contributie uitblijft is het bestuur bevoegd om een sanctie of maatregel toe te passen.

  F3. De sanctie of maatregel bedoeld onder punt F2 kan zijn (stat. Artikel 6):

  1. Berisping
  2. Schorsing;

  Schorsing gaat automatisch in wanneer het meerderjarige lid, de ouder of verzorger van het minderjarige lid het verschuldigde bedrag niet binnen de termijnen genoemd in de betalingsherinneringen heeft voldaan. Een schorsing wordt opgelegd voor de duur totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

  De schorsing betekent dat alle aan het lidmaatschap verbonden rechten niet kunnen worden uitgeoefend, zoals het spelen van wedstrijden, meedoen aan trainingen of door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten.

  1. Royement; opzegging door het bestuur van het lidmaatschap van het meerderjarige lid of de ouder of verzorger van het minderjarige lid. In geval van opzegging blijft het meerderjarige lid, de ouder of verzorger van het minderjarige lid de niet-betaalde contributie aan de vereniging verschuldigd. (stat. Artikel 10 lid 2 en 6)
  2. Het bestuur kan overeenkomstig punt F2 besluiten om de vordering van de niet-betaalde contributie in handen te stellen van een deurwaarder.

  G. Beëindiging van het lidmaatschap

  G1. Op grond van artikel 10 van de Statuten eindigt het lidmaatschap door:

  • Overlijden van het lid.
  • Opzegging door het lid.
  • Opzegging door de vereniging.
  • Royement, als bedoeld in stat. Artikel 6 lid 4;
  • Royement door de KNVB.
  • Overschrijving naar een andere vereniging.
  • Niet betalen van de contributie als bedoeld in punt F van deze lidmaatschapsvoorwaarden.

  H. Procedure en verplichting opzeggen lidmaatschap

  H1. Het opzeggen van lidmaatschap dient uiterlijk 30 juni kenbaar worden gemaakt via email ledenadministratie@masv.nl.

  H2. Bij tussentijdse opzegging, gedurende een seizoen, blijf je de contributie voor de resterende maanden tot juli verschuldigd (stat. Artikel 8 lid 3) . Daarna wordt de afgegeven incassomachtiging door MASV ingetrokken.

  H3. Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Hieronder vallen bijvoorbeeld langdurige ziekte en verhuizing buiten een straal van 15 kilometer. In gevallen van twijfel beslist het bestuur.

  H4. Voor het omzetten van een spelend naar een steunend lidmaatschap geldt punt B2; je blijft de contributie voor de resterende maanden tot juli verschuldigd.

  I. Overschrijven naar andere een vereniging

  I1. Wil je het lidmaatschap opzeggen om bij een andere vereniging te gaan voetballen, dan geldt de regel zoals bij punt H2 is beschreven.

  I2. Over de inschrijving bij de andere vereniging wordt MASV automatisch in kennis gesteld. MASV zal haar akkoord voor de overschrijving geven, mits aan de financiële verplichtingen is voldaan en de door MASV beschikbaar gestelde kleding e.d. zijn ingeleverd.

  I3. Onder financiële verplichtingen wordt verstaan; alle door de KNVB ten laste van de vereniging gebrachte persoonlijke boetes; kosten die door de speler moeten worden voldaan; de contributieverplichtingen en eventuele vervangingskosten van niet ingeleverde of buitensporig versleten ter beschikking gestelde kleding en/of andere materialen.

  I4. Het overschrijven zal voor 15 juni geregeld moeten zijn.

  J. Tussentijdse overschrijving naar een andere vereniging

  J1. Tussentijdse overschrijving is mogelijk bij verhuizing zoals beschreven onder punt H3. Bij verhuizing bestaat de financiële verplichting tot het einde van het seizoen (1 juli) niet.

  J2. Voor leden die in de B-categorie hebben gespeeld dient men het lidmaatschap op te zeggen zoals onder punt H2 is beschreven. Ook dan zal MASV handelen, zoals onder paragraaf H is beschreven. Men is bij de nieuwe vereniging alleen speelgerechtigd in een elftal uitkomend in de B-categorie.

  K. Adreswijziging of wijziging bankrekening

  K1. Adreswijzigingen en wijziging van bankrekeningnummer kunnen alleen via email worden doorgegeven aan ledenadministratie@masv.nl. Bij wijziging van een bankrekeningnummer zal een nieuwe incassomachtiging moeten worden afgegeven.

  SAMEN STERK Regels

  Er zijn een aantal gedragsregels onlosmakelijk verbonden met het lidmaatschap van voetbalvereniging MASV. Volgens statuten Artikel 5 en 6 is omschreven dat de belangen van de vereniging niet mogen worden geschaad. Daarom zijn regels opgesteld waar je je zich als meerderjarig lid, minderjarig lid en de ouder of verzorger van het minderjarige lid aan dient te houden. Deze regels zijn zichtbaar opgehangen op diverse plekken rondom de club en het clubgebouw. Met het aangaan van het lidmaatschap van de vereniging verklaart je als meerderjarige lid, minderjarige lid of de ouder of verzorger van het minderjarige lid je ingelezen te hebben en je te houden aan de deze regels. Wanneer jij je zich niet houdt aan deze regels kan een sanctie volgen zoals opgenomen in deze lidmaatschapsvoorwaarden punt F3 en stat. Artikel 6.

  In geval van calamiteiten

  In het geval van calamiteiten die zijn ontstaan tijdens een wedstrijd, een training of ander evenement georganiseerd door MASV of waar MASV als club aan deelneemt, treed ons calamiteitenprotocol in werking. Dit calamiteitenprotocol is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen op het moment van een ernstig incident.  

  Wat valt onder een ernstig incident:

  • Alle incidenten die de veiligheid van de leden en andere betrokkenen in het gevaar brengen.
  • Alle geweldsincidenten. Hieronder valt fysieke en ook verbale agressie.
  • Alle incidenten die de waarden van de club stevig overschrijden.

  Het calamiteitenprotocol wordt uitgevoerd door leden van het hoofd- en jeugdbestuur in samenwerking met de commissie Veilig Sportklimaat en de Vertrouwenscontactpersoon.

  Het calamiteitenprotocol dat u middels de knop hieronder kunt ophalen.

   

  Calamiteiten protocol