• AL 90 JAAR SAMEN STERK
 • Voorwaarden van het Lidmaatschap

  Lidmaatschap voorwaarden

  Met het aangaan van het lidmaatschap bij MASV stem je in met onze lidmaatschap voorwaarden.

  A. Aanmelden

  1. Aanmelden doe je via de website van MASV. Je kunt je aanmelden als spelend lid of als steunend lid.

  2. Aanmelden betekent niet dat je automatisch ingeschreven lid bent.

  3. Na je aanmelding wordt dit in behandeling genomen door de club. In het geval van senioren voetbal word dit gedaan door de wedstrijdsecretaris en in het geval van jeugdvoetbal door een van jeugdcoördinatoren. Er wordt altijd contact met je opgenomen om je wensen en de mogelijkheden te bespreken. Is er een plek vrij in een van de teams? Vaak word je een aantal kosteloze proeftrainingen aangeboden. Het gaat  namelijk ook om kennismaken en kijken in hoeverre onze verwachtingen bij elkaar passen.

  B. Aangaan van het lidmaatschap

  1. Je kunt pas lid worden wanneer je alle gevraagd informatie van het aanmeldformulier via de website hebt aangeleverd. Dat betekent dus onder andere: een kopie ID, de bankgegevens, een automatisch incasso machtiging of een kopie van de Arnhemkaart. 

  2. Als je lid wordt dan word je dat voor de duur van een heel seizoen. Deze loopt van juli tot juli het volgende jaar.

  3. Je bent voor een heel seizoen contributie verschuldigd ook als je tussentijds besluit je over te schrijven naar een andere club.

  4. De inschrijfkosten bedragen eenmalig 25 euro. Hiervoor wordt je jaarlijks een wedstrijdstrijdtenue ter beschikking gesteld.

  C. Contributie

  1. Je kunt de contributie per jaar of per maand voldoen

  2. De contributie geschiedt per automatiche incasso

  3. Voor Arnhemkaarthouders geldt dat de contributie bij aanvang van het lidmaatschap en/of de start van het seizoen in zijn geheel voldaan moet zijn.

  4. Leden die alleen trainen en dus geen wedstrijd spelen, betalen de helft van de contributie voor een jaar.


  Indeling

  Per jaar

  Per maand

  Kabouters

  € 100,00

  € 10,00

  Pupillen

  € 252,00

  € 21,00

  Junioren

  € 252,00

  € 21,00

  Senioren

  € 276,00

  € 23,00

  35+

  € 120,00

  € 10,00

  Ondersteunend lid

  €   60,00

  €   5,00

  D. Beëindiging van het lidmaatschap

  1. Het opzeggen van lidmaatschap dient uiterlijk 30 juni kenbaar worden gemaakt via email Wedstrijdsecretaris@MASV.nl.

  2. Bij tussentijdse opzegging, gedurende een seizoen, blijft men de contributie voor de resterende maanden tot juli verschuldigd. Daarna wordt de afgegeven incassomachtiging door MASV ingetrokken.

  3. Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Hieronder vallen bijvoorbeeld langdurige ziekte en verhuizing buiten een straal van 15 kilometer. In gevallen van twijfel beslist het bestuur.

  4. Het omzetten van het spelend naar steunend lidmaatschap kan via dezelfde wijze worden gedaan, als het opzeggen. Dat kan alleen van 1 juli.

  E. Overschrijven naar andere een vereniging

  1. Wil men het lidmaatschap opzeggen om bij een andere vereniging te gaan voetballen, dan moet de men het lidmaatschap opzeggen, zoals onder paragraaf B is beschreven.

  2. Over de inschrijven bij de andere vereniging wordt MASV automatisch in kennis gesteld. MASV zal haar akkoord voor de overschrijving geven, mits aan de financiële verplichtingen is voldaan en door MASV beschikbaar gestelde kleding e.d. zijn ingeleverd.

  3. Onder financiële verplichtingen wordt verstaan alle door de KNVB ten laste van de vereniging gebrachte persoonlijke boetes, kosten die door de speler moeten worden voldaan, de contributieverplichtingen en eventuele vervangingskosten van niet ingeleverde of buitensporig versleten ter beschikking gestelde kleding en/of andere materialen.

  Het overschrijven zal voor 15 juni geregeld moeten zijn. Een overschrijving houdt niet in dat het lidmaatschap automatisch opgezegd wordt. Als er geen opzegging wordt ontvangen, dan wordt het spelend lidmaatschap omgezet in een steunend lidmaatschap.

  F. Tussentijdse overschrijving naar een andere vereniging

  1. Tussentijdse overschrijving is mogelijk bij verhuizing zoals beschreven onder paragraaf B 4. en voor leden die in de B-categorie hebben gespeeld en moet men het lidmaatschap opzeggen zoals onder paragraaf D is beschreven. Ook dan zal MASV handelen, zoals onder paragraaf E is beschreven. Men is bij de nieuwe vereniging alleen speelgerechtigd in een elftal uitkomend in de B-categorie. Bij verhuizing bestaat de financiële verplichting tot het einde van het seizoen (1 juli) niet.

  G. Verhuizing of wijziging bankrekening

  1. Adreswijzigingen en wijziging van de bankrekening kunnen alleen via email worden doorgegeven aan Ledenadmnistratie@MASV.nl. Bij wijziging van een bankrekeningnummer zal een nieuwe incassomachtiging moeten worden afgegeven.

  H. KNVB lidmaatschap

  1. Het lidmaatschap is gekoppeld aan de KNVB-registratie en daardoor aan verzekeringen e.d. Elk KNVB lid heeft een uniek lidmaatschapsnummer dat in alle correspondentie met de KNVB vermeld moet worden.