• AL BIJNA 90 JAAR SAMEN STERK AL BIJNA 90 JAAR SAMEN STERK 0
 • Update 
  vergadering verplaatst naar dinsdag 14 juni 2022

  Het bestuur van MASV nodigt u uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen.Deze wordt in de kantine van MASV gehouden op dinsdag 14 juni 2022 en start om 20:00 uur. Het bestuur hoopt u te mogen verwelkomen.

             1. Opening door de voorzitter

             2. Mededelingen
                 a. Toekomstvisie, beleidsplan

             3. Vaststellen van het verslag ALV 10 juni 2021

             4. Jaarverslag van de secretaris

             5. Jaarverslag van de penningmeester en vaststellen van de begroting


             6. Verslag van de kascommissie en verkiezing kascommissieleden


             7. Vaststellen van de contributie


             8. Verkiezing bestuursleden

                 a. Aftredend, niet herkiesbaar, Secretaris P.J.A.M. Moors
                 b. Het bestuur heeft Han Bergmans bereidt gevonden de secretariaatswerkzaamheden op zich te nemen.

             9. Rondvraag / w.v.t.t.k.


             10. Sluiting


  Met Vriendelijke groet,

  Het Bestuur.