• AL 90 JAAR SAMEN STERK AL 90 JAAR SAMEN STERK
 • Aanmelden als lid van MASV

  Wie van MASV lid wil worden, kan dat kenbaar maken door het invullen van het aanmeldformulier, dat aan de bar in de kantine van MASV te verkrijgen is. Vragen over het invullen van het inschrijfformulier of het lidmaatschap kunt u mailen naar Ledenadministratie@MASV.nl. Na invulling, kunt u het formulier bij een barmedeweker afgeven. Daarna wordt u voor een gesprek uitgenodigd, om na te gaan of plaatsing in een team mogelijk is.
   
  Bent je al lid van een voetbalvereniging maar je wilt het lidmaatschap naar MASV overschrijven, ook dat kan via het aanmeldingsformulier dat aan de bar van de kantine is te verkrijgen. Daarvoor is dan wel de relatiecode van KNVB nodig.
   
  Conributie
  De contributie is voor een heel seizoen verschuldigd van juli van het lopende jaar tot en met juni van het volgend jaar. Er kan per maand worden voldaan, maar voor een heel seizoen is voordeliger.
   

  Indeling

  Per jaar

  Per maand

  Kabouters

  € 100,00

  € 10,00

  Pupillen

  € 252,00

  € 21,00

  Junioren

  € 252,00

  € 21,00

  Senioren

  € 276,00

  € 23,00

  35+

  € 120,00

  € 10,00

  Ondersteunend lid

  €   60,00

  €   5,00


  Leden die alleen trainen en dus geen wedstrijd spelen, betalen de helft van de contributie voor een jaar.
   
  Lidmaatschap en overschrijving
   
  A. Lidmaatschap
   
  1. v.v. MASV kent twee soorten van lidmaatschap:
            Ad 1. het spelend lidmaatschap
            Ad 2. het steunend lidmaatschap
   
  Ad 1. Men kan spelend lid worden als de leeftijd is bereikt van 6 jaar. Als er plaats is wordt men ingedeeld in een team dat deelneemt aan de competitie van de KNVB. De duur van het lidmaatschap is onbeperkt, tot aan opzegging.
  Ad 2. Men kan als steunend lid worden ingeschreven, zonder deel te nemen een competitie van de KNVB.
   
  2. Inschrijving geschiedt door volledige invulling van het inschrijfformulier. Daarna zullen personen van 16 jaar en ouder worden verzocht om een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Om de administratie zo eenvoudig mogelijk te houden wordt men verplicht om bij inschrijving een incassomachtiging af te geven voor het innen van de contributie.
   
  3. Als men niet direct geplaatst kan worden in een team, wordt men een wachtlijst geplaatst tot het moment dat er ruimte is dat men kan gaan voetballen. Tijdens deze periode staat men niet als lid ingeschreven en is men geen contributie verschuldigd.
   
  4. Voor het inschrijven is een bedrag van € 25,00 verschuldigd, maar de vereniging draagt zorg voor de kleding. 
   

  5. Een seizoen loopt van juli t/m juni van het jaar daarop.

   
  B. Opzeggen van het lidmaatschap
   
  1. Het opzeggen van lidmaatschap dient uiterlijk 30 juni aan de wedstrijdsecretaris kenbaar worden gemaakt via email Ledenadministratie@MASV.nl of via het postadres Dovenetellaan 150, 6841 EE  Arnhem.
   
  2. Na ontvangst van de opzegging wordt binnen 20 werkdagen de opzegging bevestigd.
   
  3. Bij tussentijdse opzegging, gedurende een seizoen, blijft men de contributie voor de resterende maanden tot juli verschuldigd. Daarna wordt de afgegeven incassomachtiging door MASV ingetrokken.
   
  4. Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Hieronder vallen bijvoorbeeld langdurige ziekte en verhuizing buiten een straal van 15 kilometer. In gevallen van twijfel beslist het bestuur.
   
  5. Het omzetten van het spelend naar steunend lidmaatschap kan via dezelfde wijze worden gedaan, als het opzeggen. Dat kan alleen van 1 juli.
   
  C. Overschrijven naar andere een vereniging
   
  Wil men het lidmaatschap opzeggen om bij een andere vereniging te gaan voetballen, dan moet de men het lidmaatschap opzeggen, zoals onder paragraaf B is beschreven.
   
  Over de inschrijven bij de andere vereniging wordt MASV automatisch in kennis gesteld. MASV zal haar akkoord voor de overschrijving geven, mits aan de financiële verplichtingen is voldaan en door MASV beschikbaar gestelde kleding e.d. zijn ingeleverd.
  Onder financiële verplichtingen wordt verstaan alle door de KNVB ten laste van de vereniging gebrachte persoonlijke boetes en kosten die door de speler moeten worden voldaan en de contributieverplichtingen.
   
  Het overschrijven zal voor 15 juni geregeld moeten zijn. Een overschrijving houdt niet in dat het lidmaatschap automatisch opgezegd wordt. Als er geen opzegging wordt ontvangen, dan wordt het spelend lidmaatschap omgezet in een steunend lidmaatschap.
   
  D. Tussentijdse overschrijving naar een andere vereniging
   
  Tussentijdse overschrijving is mogelijk bij verhuizing zoals beschreven onder paragraaf B 4. en voor leden die in de B-categorie hebben gespeeld en moet men het lidmaatschap opzeggen zoals onder paragraaf C is beschreven. Ook dan zal MASV handelen, zoals onder paragraaf C is beschreven. Men is bij de nieuwe vereniging alleen speelgerechtigd in een elftal uitkomend in de B-categorie. Bij verhuizing bestaat de financiële verplichting tot het einde van het seizoen (1 juli) niet.
   
  E. Verhuizing of wijziging bankrekening
   
  Adreswijzigingen en wijziging van de bankrekening kunnen via email worden doorgegeven aan Ledenadmnistratie@MASV.nl. Bij wijziging van een bankrekeningnummer zal een nieuwe incassomachtiging moeten worden afgegeven.
   
  F. KNVB lidmaatschap
   
  Het lidmaatschap is gekoppeld aan de KNVB-registratie en daardoor aan verzekeringen e.d. Elk KNVB lid heeft een uniek lidmaatschapsnummer dat in alle correspondentie met de KNVB vermeld moet worden.